အေၾကာင္းအရာ: 

အဓိကကေတာ့ ဦးေအာင္က ေ႐ႊသင္တန္းလို႔ အမည္မေပးရင္ လူစိတ္မ၀င္စားမွာဆိုးလို႔ ေ႐ႊသင္တန္းလို႔ အမည္ေပးျပီး လာတက္ေတာ့မွ ဦးေအာင္က သူတို႔မထင္ထားတဲ့ ကိုယ္ကြမ္းယာသည္ကေန ေ႐ႊကုန္သည္ဘယ္လိုတက္လွမ္းခဲ့ရတယ္...