အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာေတာ္ကေနာက္ေတာ့ ေစတနာေပါက္လာျပီး ေမးတယ္ တညင္က ေခြးေကာင္ေရက ဘယ္ေလာက္ရွိလဲလို႔ ျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္က ပဲခူး႐ိုးမနဲ႔ ဆက္သြားတဲ့ဘက္က ေျမေနရာကိုေပးတယ္