အေၾကာင္းအရာ: 

၇၀ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၇) ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚလစီအရ လမ္းစည္းကမ္း ယာဥ္စည္းကမ္းကို လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ကို ေျပာင္းလိုက္တယ္ ေျပာင္းလိုက္တာလည္း အဆင္ေျပတုန္းပဲ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး