အေၾကာင္းအရာ: 

ခင္လႈိင္ကေတာ့ ဇာတ္ကားတစ္ခုလံုးကို လႈပ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေအာင္ဘာေလကားမွာ တစ္ၾကိဳေျပးရင္းနဲ႔ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္သြားတာေပါ့