အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါေပမယ့္ကိုယ္မွာက မျဖစ္နိုင္ဘူးေလ အခု sex ခ်ိန္းထားတယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ေမ့ေဖ်ာက္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု႐ွိတယ္