အေၾကာင္းအရာ: 

တီခ်ယ္နန္းမုိကကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်လုိသူေတြအတြက္ေယာဂက်င့္စဥ္နဲ႔ဘယ္လုိမ်ဴိးလုပ္ေဆာင္မလဲဆုိတာကုိ ေျပာၾကားထားမႈ