အေၾကာင္းအရာ: 

မသန္စြမ္းကေတာ့ေမြးရာပါမဟုတ္ပါဘူး... ၈လသားမွာကာကြယ္ေဆးထုိးရင္းျဖစ္သြားတာပါ  ... (ႏိုင္ျဖဳိးေအာင္)