အေၾကာင္းအရာ: 

ျပင္သစ္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမွာ လူ၈၀ေက်ာ္ေသဆံုး