အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာဟန္သုေသာ္ေျပာျပသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ေရြးခ်ယ္မႈ