အေၾကာင္းအရာ: 

တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေမးျမန္းေသာပရိသတ္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးဆရာဟန္သုေသာ္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ