အေၾကာင္းအရာ: 

ညီမေလး လူးလူနဲ႔ လဖိုင္နန္ေရာ္တို႔အား အိပ္မက္ဆံုရာ Grand Final ပြဲအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္း -ဒုတိယပိုင္း