အေၾကာင္းအရာ: 

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ