အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ ခိုင္ေဆြဇင္သြယ္ေျပာျပသည့္ အဂၤါရုပ္ဖတ္ပညာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ