အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ ခိုင္ေဆြဇင္သြယ္မွ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ကို ၾကည့္ျပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးမ်က္ႏွာက်က ဘယ္လိုမ်ိဳးစိတ္ေနသေဘာထားရွိလဲဆိုတာကို ေျပာၾကားေပး