အေၾကာင္းအရာ: 

ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရျပည့္၀ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ားကို ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးမွ ေျပာျပေပးျခင္း