အေၾကာင္းအရာ: 

Dog Trainerကိုႏိုင္ထြန္းဦးေျပာျပသည့္ ေခြးေလးမ်ားလိမၼာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္နည္းမ်ား