အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္မ်ားမွ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားအား တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းကို Make-up Artist မ၀င္းမင္းသန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း