အေၾကာင္းအရာ: 

သရုပ္ေဆာင္ ဟန္သီေျပာျပသည့္ ပညာေရးအေျခအေန၊အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အႏုပညာေလာကထဲသို႔ စတင္၀င္ေရာက္ျဖစ္ပံု