အေၾကာင္းအရာ: 

Facebookမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို သရုပ္ေဆာင္ ဟန္သီမွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း