အေၾကာင္းအရာ: 

စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ လိမ္ေျပာျခင္းကေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားဆိုတာကို စာေရးဆရာမၾကီးမအိ မွေျပာျပျခင္း