အေၾကာင္းအရာ: 

Facebookမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးဆရာမၾကီးမအိမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း