အေၾကာင္းအရာ: 

မႈိစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ အဆိပ္သင့္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား