အေၾကာင္းအရာ: 

တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေမးျမန္းမႈကို Harry Lynn နဲ႔ ဇီဇ၀ါ၀င္းဇံ တို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ