အေၾကာင္းအရာ: 

Massage Box မွတဆင့္ ေမးျမန္းမႈကို ေတးသံရွင္ ေရႊထူးမွျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ