အေၾကာင္းအရာ: 

တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည္႔ ပရိတ္သတ္မ်ား၏
ေမးခြန္းမ်ားကိုစာေရးဆရာမၾကီးေရႊကူေမနွင္းမွျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း