အေၾကာင္းအရာ: 

(Kissing bug) ဟုေခၚေသာ ပိုးေကာင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ...