အေၾကာင္းအရာ: 

ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ဆရာေအာင္ေက်ာ္ေမာင္ မွ ပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း