အေၾကာင္းအရာ: 

//ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းလင္မွ ပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း