အေၾကာင္းအရာ: 

၀က္ျခံမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အိမ္တြင္းကုထံုး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား . . .