အေၾကာင္းအရာ: 

က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ခ်င္း (ဂ်င္း) စားသံုးျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ . . .