အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒါက္တာ ထက္ထက္ေအာင္ မွ ပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း