အေၾကာင္းအရာ: 

မုိးရာသီတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အေရျပားေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား