အေၾကာင္းအရာ: 

Facebookမွတဆင့္ေမးျမန္းထားေသာ ပရိသတ္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကို Zumba Instructor မနန္းမိုးပြင့္ခ်စ္မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးထားျခင္းႏွင့္ Zumba အက ကတဲ့ပံုစံေလးေတြ