အေၾကာင္းအရာ: 

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ(ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)