အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ တိုက္ရုိက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ေဗဒင္ပညာရွင္ဆရာမ ေဒၚခိုင္ေဆြဇင္သြယ္မွ  ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ