အေၾကာင္းအရာ: 

ခ်စ္စဖြယ္ေဂၚရီလာေလးတေကာင္က သူ႔ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ႕အမ်ိဳသမီးကို မိခင္ရင္းတေယာက္လိုခင္တြယ္ေနေသာ သတင္းေလး