အေၾကာင္းအရာ: 

ထူးဆန္းဖြယ္ရာလွပေတာက္ေျပာင္ေသာ အျပာေရာင္ရွိတဲ့  ေက်ာက္ပုစြန္တေကာင္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ႔ သတင္းႏွင့္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာသတင္းမ်ား