အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို Make-up Artist ႏွင့္ Lifestyle Blogger မ၀င္းမင္းသန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ