အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈေလးေတြကို Make-up Artistမဒီးဒီ မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ