အေၾကာင္းအရာ: 

"ေတာင္းမွာအကြပ္ လူမွာအ၀တ္"ဆိုေသာ စကားပံုလို အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး အသက္အရြယ္မေရြး ေခတ္မွီစတိုင္က်လွပေအာင္ ၀တ္စားဆင္ယင္သင့္တယ္ဆိုတာ မ၀င္းမင္းသန္းမွ ေျပာၾကားေပးမႈ