အေၾကာင္းအရာ: 

ေတးသံရွင္အဆိုေတာ္ရိႈင္း မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္ရ္ုက္ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းမႈ ေလးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ