အေၾကာင္းအရာ: 

ေသြးတိုးေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မတက္ေအာင္ ဘယ္လိုစားေသာက္ေနထိုင္သင့္သလဲ ? (ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦး)