အေၾကာင္းအရာ: 

- Facebook မွတဆင့္ ေမးျမန္းထားေသာ Aikido အားကစား နည္းေလးက က်န္းမာေရး အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အကူ ျပဳတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ဆရာ ဦးဝင္းသိန္းေအာင္ မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ