အေၾကာင္းအရာ: 

ေဆးတကၠသိုလ္-၁ ေက်ာင္းသား/ သူေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ ၾကီးမွဴးျပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး ၀င္းအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း