အေၾကာင္းအရာ: 

ဒဂံုတကၠသိုလ္ သခၤ်ာဌာနမွ ေက်ာင္းသား/ သူေဟာင္းမ်ား၏ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား