အေၾကာင္းအရာ: 

Sunday Foundation မွလွဴဒါန္းေသာ လိုတရႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္၏ ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ အခမ္းအနား