အေၾကာင္းအရာ: 

Indoor Skydiving Yangon Opening Ceremony