အေၾကာင္းအရာ: 

အ.ထ.က - ၁ (ဒဂံု) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား