အေၾကာင္းအရာ: 

Launching Ceremony Of Aphaw ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား