အေၾကာင္းအရာ: 

6th Japan Expo 2017 Media Press Conference